Print Media Portfolio

Print ad

Lifestyle Lift

2013 Healthcare Advertising Award